Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

propozycja

 • 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 11 września Święto Burowca
 • 30 września – Dzień Chłopca (środa)
 • 14 października – Dzień Edukacji Narodowej (czwartek)
 • 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (czwartek) – Odzyskanie Niepodległości 
 • 6 grudnia – Mikołaj
 • 22 grudnia – wigilie klasowe
 • 23-31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
 • 31 stycznia – koniec I semestru w SP45
 • 14-27 lutego – ferie zimowe
 • 14-19 kwietnia – przerwa wielkanocna
 • ??? marzec – Dzień Otwarty Szkoły
 • 24, 25 i 26 maj – egzamin ósmoklasisty
 • 24 czerwca – zakończenie roku szkolnego.

Propozycje Dni Wolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603):

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

 1. szkół podstawowych – do 8 dni;

Propozycje dyrektora, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

 • 15 października 2021 (piątek)
 • 2 listopada 2021 (wtorek)
 • 12 listopada 2021  (piątek)
 • 2 maja 2022 (poniedziałek)
 • 24-26 maja – egzamin ósmoklasisty
 • 17 czerwca 2022 (piątek)