Godziny dostępności

Przedstawiamy poniżej godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców realizowane w naszej szkole w r. szk. 2023/2024.

Aktualizacja: 19.2.2024


W zw. z ustawą z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 42 ust. 2f:
2f. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny wciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.”