Doradztwo Zawodowe

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach

Rok szkolny 2020/2021

Spis treści:

1.Wstęp

2.Charakterystyka programu

3.Cele główne

4.Metody i formy pracy

5.Treść nauczania

6.Metody i formy pracy

7.Przewidywane efekty

8.Ewaluacja

Wstęp

Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacji, a w przyszłości zdobycia zawodu zgodnego z ich zainteresowaniami i możliwościami. Skierowany jest zarówno do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Podstawa prawna:

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r.w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325)

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017r.

Charakterystyka programu

Program został opracowany przez doradcę zawodowego i realizowany jest wśród uczniów klas 0-VIII szkoły podstawowej. Działania prowadzone w ramach preorientacji i orientacji zawodowej zaplanowane są na cały rok szkolny. Podczas zajęć uczniowie poznają: swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, dowiedzą się jakie czynniki należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły.

Młodzież zapozna się z zawodami istniejącymi na rynku pracy, dowiedzą się jakie czynności wykonuje osoba reprezentująca dany zawód, jakie są wymagania i przeciwskazania do jego wykonywania.

W trakcie roku szkolnego w miarę możliwości będą organizowane wyjścia na dni otwarte do szkół średnich. W kwietniu uczniowie wezmą udział w Śląskim Festiwalu Nauki, gdzie będą mogli zapoznać się z ofertą szkół średnich.

Uczniowie będą mieli dostęp do informatorów, folderów szkół, broszur dotyczących dalszego kształcenia.

Uczniowie klas VII i VIII podczas zajęć doradztwa zawodowego będą wypełniali ankiety oraz testy skłonności zawodowych i testy zainteresowań. Uczniowie niezdecydowani co do wyboru przyszłego zawodu lub szkoły będą mogli spotkać się z zatrudnionym w szkole psychologiem w celu badań preferencji zawodowych lub zostaną pokierowani do poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Uczniowie zostaną zapoznani z zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, z elektronicznym naborem, terminem składania kwestionariuszy. Zostaną poinformowani jakie dokumenty, są potrzebne do przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, gdzie szukać informacji o profilach klas.

W klasach VII a i VII b będzie realizowana innowacja pedagogiczna: pt. „Wybierz mądrze! – moja droga do kariery”.

Cele główne:

Oddział„0”

Preorientacja zawodowa:

– wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami

– pobudzenie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

Klasy I-VI

Orientacja zawodowa:

– zapoznanie z wybranymi zawodami

– kształcenie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji

– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

Klasy VII

Orientacja zawodowa:

– przygotowanie do świadomego i samodzielnego wyboru etapu kształcenia i zawodu

– informacje na temat systemu edukacji i rynku pracy

– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych

Klasy VIII

1)Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.

2)Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa)

3)Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

4)Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.

5)Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa.

6)Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.

7)Kształtowanie szacunku do pracy.

8)Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

Metody i formy pracy:

Działania zawarte w programie realizowane są przez doradcę zawodowego oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach w ramach lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotowych oraz wycieczek.

Program obejmuje następujące obszary działań:

– praca z klasą (zajęcia grupowe)

– spotkania z rodzicami ósmoklasistów podczas zebrań/konsultacji

– praca z nauczycielami( wychowawcami)

Metody pracy:

-metoda projektu

-pogadanki

-burza mózgów

-wycieczki- dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych, – spotkania z przedstawicielami szkół zawodowych

-prelekcje

-prezentacja

-programy komputerowe

-metody testowe -testy predyspozycji i preferencji zawodowych

-konsultacje indywidualne

-badania ankietowe, kwestionariusze

-analiza przypadku

Treści nauczania:

Program zawodoznawczy realizowany jest w 3 blokach tematycznych.

Zadaniem modułu I jest stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania swojej osobowości i odpowiedzi na pytania:

a)Jakie są moje mocne i słabe strony?

b)Co lubię w sobie najbardziej?

c)Co mnie naprawdę pasjonuje?

d)Jaki jest mój system wartości, zainteresowania i zdolności?

W module II uczniowie odpowiadają sobie na pytania:

a)W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w przyszłości?

b)Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący?

c)Co według mnie znaczy „dobra praca”? Jakie warunki musi spełniać taka praca?

W module III uczniowie powinni znaleźć odpowiedzi na pytania:

a)Jaką wybrać szkołę?

b)Czym kierować się przy wyborze szkoły?

c)Gdzie mogę uzyskać pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia?

Tematy zajęć – klasa VII

1.Wszyscy jesteśmy zdolni!

2.Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej.

3.Umiejętności a zawód.

4.Moje umiejętności.

5.Czym się interesuję?

6.Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

7.Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

8.Zawody w moim najbliższym otoczeniu.

9.Od elektryka do kierownika.

10.Kompetencje na rynku pracy.

Tematy zajęć – klasa VIII

1.Moje umiejętności i sukcesy.

2.Zdolności i uzdolnienia.

3.Moje portfolio.

4. Czy i ja mogę być bohaterem?

5. Jakie wartości są dla mnie ważne?

6. Rozpoznaję swoje aspiracje.

7. Kariera zawodowa. Co w trawie piszczy?

8. Jak wybrać szkołę? Kim chcę zostać w przyszłości.

9. Zawody wokół nas.

10. Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie.

Przewidywane efekty

Uczeń:

– Zna swoje zainteresowania, mocne i słabe strony, umiejętności, zdolności

– Zna wartość pracy i znaczenie pracy w życiu człowieka

– Zna czynniki wyboru zawodu

– Potrafi trafnie zaplanować własną drogę edukacyjno- zawodową

– Jest przygotowany do pełnienia roli pracownika

– Zna aktualny rynek pracy, zawody przeszłości i przyszłości

– Zna ofertę edukacyjną katowickich szkół ponadpodstawowych

– Potrafi dokonać autoprezentacji

– Zna kompetencje i kwalifikacje na współczesnym rynku pracy

– Wymienia umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.

-Potrafi współpracować w grupie

– Rozwija kompetencje uniwersalne

– Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia się

Ewaluacja działań

– pytania ewaluacyjne do uczniów (umożliwiające uczniom np. samoocenę własnej aktywności na zajęciach, samoocenę stopnia zrozumienia/przyswojenia poruszanych treści)

– portfolio

– analiza dokumentacji (Vulcan –tematy zajęć)

– obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji, zachowań uczniów

– rozmowa doradcza z uczniem

– spotkania z absolwentami szkoły

– sprawozdania wychowawców/nauczycieli

– listy tematów zrealizowanych w każdym semestrze

Pod koniec każdego semestru wychowawcy dostarczają informacje dotyczące realizacji programu w formie tabeli ( przeprowadzone tematy lekcji wychowawczych, wyjścia tematyczne, itp.), na podstawie których zostanie sporządzony raport całościowy.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: wychowawcy, nauczyciele, pedagog,

psycholog, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel przedmiotu doradztwo zawodowe, pielęgniarka szkolna, nauczyciel informatyki.