Bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów naszej szkoły

Opieka stomatologiczna

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Organ Prowadzący (Miasto Katowice) podpisał porozumienie z Centrum Stomatologii Neomed zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Morcinka 9-11 w zakresie świadczenia  opieki stomatologicznej dla naszych Uczniów.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) organ prowadzący szkołę w przypadku braku znajdującego się na terenie szkoły gabinetu dentystycznego powinien zawrzeć porozumienie z gabinetem dentystycznym posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zlokalizowanym poza szkołą, lub z dentobusem.

Koordynatorem opieki stomatologicznej dla uczniów z ramienia CENTRUM STOMATOLOGII NEOMED jest lekarz dentysta Małgorzata Fischer, email: neomed@neomed.com.pl tel. 501 234 137, 32-258-48-85, http://neomed.com.pl

Na podstawie Porozumienia, po podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego zostaje zapewniona bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów w tym profilaktyka i świadczenia ogólnostomatologiczne w gabinecie stomatologicznym w Katowicach przy ul. Morcinka 9-11. Uczniowie szkoły posiadający zgodę korzystają ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością.

Uczniowie raz w semestrze pod opieką wychowawcy, będą udawać się do w.w. gabinetu w celu przeprowadzenia badania jamy ustnej.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne odbywają się w godzinach lekcyjnych, w terminie ustalonym pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi, podmiotem wykonującym działalność leczniczą a dyrekcją szkoły. Po udzieleniu świadczenia uczeń/opiekun otrzyma informację dotyczącą stanu uzębienia i ewentualnej konieczności rozpoczęcia leczenia ogólnostomatologicznego lub specjalistycznego. Od decyzji rodzica/opiekuna prawnego zależeć będzie podjęcie się leczeniu stomatologicznemu w Centrum Stomatologicznym Neomed w Katowicach (zgodnie z treścią Porozumienia) czy też w innym gabinecie. Dalsze leczenie czyli udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych odbywa się w godzinach pozalekcyjnych w obecności rodziców/opiekunów prawnych ucznia, w terminie indywidualnie ustalonym z podmiotem leczniczym, na podstawie wskazań lekarskich przekazanych w trakcie wizyty profilaktycznej.


Deklaracja rodzica/opiekuna na objęcie dziecka opieką stomatologiczną.

Zakres opieki obejmuje:

1)      świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2)      profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

•      Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia Państwa dzieci opieką. 

•      Sprzeciw skierowany być powinien bezpośrednio do świadczeniodawcy.

•      Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę/Zespół.

•      Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

•      W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 12 kwietna 2019 r. „o opiece zdrowotnej nad uczniami” opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez Świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.