Kontakt z nami w j. migowym

Miło nam poinformować, że z naszą placówką można porozumieć się w j. migowym. Aby tego dokonać, należy kliknąć w link poniżej, otworzy się okienko tłumacza.

https://tlumacz.migam.org/sp45kat

Godziny dostępności tłumacza migowego:

a. Poniedziałek: 8:00 – 15:00

b. Wtorek: . 8:00 – 15:00

c. Środa: 8:00 – 15:00 d.

Czwartek: 8:00 – 15:00

Piątek: 8:00 – 15:00

f. Sobota i niedziela – usługa niedostępna.


Usługi tłumacza migowego dla SP45 zapewnie firma:


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla przedstawicieli kontrahentów Migam S.A. (dawniej MIGAM „RKPK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna)

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Migam S.A. (dawniej MIGAM „RKPK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Józefa Hauke-Bosaka nr 16A, 01-540 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000983987, NIP: 9512387159, REGON: 360614795, o kapitale zakładowym w wysokości 253 918,00 zł, w całości wpłaconym („Administrator”).  

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na podany adres siedziby lub pod adresem e-mail: 

piotr.gniadzik@migam.org. 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z zawarciem lub realizacją umowy zawartej przez Administratora z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, dla którego Pani/Pan pracuje lub w imieniu którego kontaktuje się Pani/Pan z Administratorem („Umowa”). W zakres przetwarzanych danych mogą wchodzić w szczególności Pani/Pana: imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja, miejsce zatrudnienia, służbowe dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu).  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak zawarcie Umowy, bieżący kontakt z Administratorem w związku z realizacją Umowy (za pośrednictwem rozmów telefonicznych, korespondencji lub poprzez innego rodzaju kontakt z wykorzystaniem Pani/Pana danych osobowych), utrzymywanie relacji biznesowych z Administratorem, prowadzenie działań marketingowych, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z realizacją Umowy, obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”).  

3. Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu 

Administratora:

Migam S.A.  www.migam.org                                                                    

NIP: 9512387159  

KRS: 0000983987 

ul. Hauke – Bosaka 16a 

REGON: 360614795 

01-540 Warszawa

(np. dostawcom systemów teleinformatycznych, za pomocą których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, dostawcom usług na rzecz Administratora). 

W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator będzie dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania. 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

W przypadku, gdyby Pani/Pana dane miały być przekazane poza terytorium EOG Administrator zapewni, aby współpraca z takim podmiotem odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniał on odpowiednie standardy ochrony. 

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji celów, w jakich dane zostały przekazane lub przez okres wynikający z obowiązujących wymogów prawnych, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W każdym przypadku okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne doustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.  

6. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane osobowe, o ile nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana, pochodzą od podmiotu będącego stroną Umowy z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe mogą również pochodzić ze źórdeł publicznie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy. 

W przypadku, gdy dane osobowe pochodzą od Pani/Pana ich podanie jest dobrowolne, ale może być niezbędne do celów zawarcia Umowy lub jej prawidłowej realizacji.  

8. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.