Duplikat legitymacji i świadectwa

Procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnej  i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 45 im Kornela Makuszyńskiego w Katowicach 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie świadectw , dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019r poz.1700 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000 ze zm.);
 • Legitymacje szkolne

§ 1

 1. Każdy nowo przyjęty uczeń otrzymuje legitymację szkolną, której ważność potwierdza się w koleinym roku szkolnym poprzez umieszczenie  daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. Legitymacje wydawane są bezpłatnie.
 2. Na wniosek  rodziców/opiekunów prawnych  szkoła wydaje mLegitymację, która jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej.
 3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży oryginału dokumentu rodzice/opiekunowie prawni mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (załącznik nr 1 do niniejszej procedury). Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
 4. Wniosek wraz z dołączonym potwierdzeniem wpłaty i zdjęciem (opisanym: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania i PESEL) należy złożyć w sekretariacie szkoły.

§ 2

 1. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z powodów wymienionych w §1 ust.3 pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły:
  54 1020 2313 0000 3302 0515 1412. W tytule  przelewu należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz czego dotyczy opłata.
 3. Nie pobiera się opłat za wydanie lub wymianę legitymacji w przypadku zmiany adresu zamieszkania, zmiany imienia czy nazwiska ucznia, oczywistego błędu lub omyłki.

§ 3

 1. Uczeń ma obowiązek zwrócić dotychczasowa zniszczoną legitymację lub oświadczyć o jej utracie.
 2. Legitymacje zawierające błędy i omyłki podlegają wymianie za zwrotem dokumentu zawierającego błąd lub omyłkę.
 3. Szkoła wydaje nową legitymację za zwrotem legitymacji wydanej na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko, jeżeli zmiana imienia (imion)  lub nazwiska ucznia nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.
 4. Duplikatowi legitymacji szkolnej nadaje się nowy numer i wpisuje do rejestru wydanych legitymacji szkolnych z adnotacją „duplikat”.
 5. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 7 dni.
 6. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 7. mLegitymacja szkolna może być wydana ponownie w przypadku potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej, stwierdzenia w niej błędów lub omyłek, unieważnienia w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty sprzętu mobilnego, na którym  była przechowywana  (na wniosek rodziców/opiekunów prawnych), a także w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia  na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.
 • Świadectwa Szkolne

§ 1

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice/opiekunowie prawni ucznia  bądź pełnoletnie absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik nr 2 do niniejszej procedury). Wniosek można pobrać w sekretariackie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Wniosek wraz z dołączonym potwierdzeniem wpłaty należy złożyć w sekretariacie szkoły.
 3. Jeżeli złożony wniosek nie zwiera informacji  niezbędnych  do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie  lub pisemnie.

§ 2

 1. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.
 2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły:
  54 1020 2313 0000 3302 0515 1412. W tytule  przelewu należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz tytuł opłaty.
 3. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania lub oczywistej omyłki na świadectwie promocyjnym. Czynności dokonuje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia pełnoletniego lub z urzędu. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectwa ukończenia szkoły. Takie świadectwa podlegają wymianie za  zwrotem dokumentu zawierającego błąd lub omyłkę. Sposób dokonywania sprostowań określa  §22 ust. 1-4 Rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2019r.

§ 3

 1. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, z tym że duplikat świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku  duplikatu, o którym mowa w §24 ust. 3  Rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2019r.
 2. Jeżeli szkoła posiada dokumentację nauczania, a brak jest druku świadectwa według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na poddruku duplikatu o którym mowa w ust. 1, na którym umieszcza się informacje zgodne z treścią oryginału świadectwa.
 3. Duplikat zawiera:
 • na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat’;
 • dane zgodne z dokumentacją nauczania;
 • nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie nieczytelności podpisów (na końcu dokumentu);
 • datę wystawienia duplikatu  (na końcu dokumentu);
 • pieczęć urzędową  (na końcu dokumentu).
 1. Jeżeli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów w drodze postępowania sądowego.
 2. Termin wykonania duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 14 dni.
 3. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 4. Na dokumencie , na którego podstawie wydano duplikat świadectwa, należy umieścić
  adnotację  o wydaniu duplikatu i odnotować tożsamość osoby odbierającej  duplikat, 
  stwierdzoną na podstawie dokumentu tożsamości. W przypadku  przesyłania duplikatu pocztą doręczanie następuje listem poleconym  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które dołącza  się do dokumentu, na podstawie którego wydano duplikat.
 5. Szkoła prowadzi ewidencję wydanych duplikatów świadectw szkolnych  określoną w §5
  Rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2019r
 1. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji. Wersja DOC PDF.
 2. Podanie o wydanie duplikatu świadectwa. Wersja DOC PDF.