Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

propozycja

 • 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 9 września Święto Burowca
 • 14 października – Dzień Edukacji Narodowej (piątek)
 • 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (piątek) – Odzyskanie Niepodległości 
 • 6 grudnia – Mikołaj
 • 22 grudnia – wigilie klasowe
 • 23-31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
 • 31 stycznia – koniec I semestru w SP45
 • 16-29 stycznia – ferie zimowe
 • 6-11kwietnia – przerwa wielkanocna
 • ??? marzec – Dzień Otwarty Szkoły
 • 23, 24 i 25 maja – egzamin ósmoklasisty
 • 23 czerwca – zakończenie roku szkolnego.

Propozycje Dni Wolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603):

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

 1. szkół podstawowych – do 8 dni;

Propozycje dyrektora, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

 • 31 października 2022 (poniedziałek)
 • 2 maja 2023 (wtorek)
 • 3 maja 2023 (środa)
 • 4 maja 2023 (czwartek)
 • 23-25 maja – egzamin ósmoklasisty
 • 9 czerwca 2023 (piątek)