Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

propozycja

 • 4 września – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 13 października – Dzień Edukacji Narodowej (piątek)
 • 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
 • 6 grudnia – Mikołaj
 • 22 grudnia – wigilie klasowe i Jasełka
 • 23-31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
 • 26 stycznia – koniec I semestru w SP45
 • 29 stycznia – 11 lutego – ferie zimowe
 • 28 marca – 2 kwietnia – przerwa wielkanocna
 • ??? marzec – Dzień Otwarty Szkoły
 • 14, 15,16 maja – egzamin ósmoklasisty
 • 21 czerwca – zakończenie roku szkolnego.

Propozycje Dni Wolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603):

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

 1. szkół podstawowych – do 8 dni;

Propozycje dyrektora, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

 • 13 października 2023 (piątek)
 • 2,3 listopada 2023 (czwartek, piątek)
 • 2 maja 2024 (czwartek)
 • 14,15,16 maja 2024- egzamin ósmoklasisty
 • 31 maja 2024 (piątek)