Rekrutacja do szkół średnich

Terminy REKRUTACJI do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych (w szkołach i oddziałach dwujęzycznych) w 2022 roku określił Minister Edukacji Narodowej:

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf

Uwaga! Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – dotyczy złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/uwaga-zmiany-w-regulacjach-prawnych-dotyczacych-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2022-2023-dotyczy-zlozenia-zaswiadczenia-lekarskiego-o-braku-przeciwskazan-zdrowotnych-d/


REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH w KATOWICACH

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem —> https://slaskie.edu.com.pl/

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) ustalono: 

1. W § 11bab ust. 3:
– 5 dniowy termin, dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o którym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) na potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach załączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły,
– 3 dniowy termin, dla czynności przewidzianych w postępowaniu odwoławczym, o którym mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
W odróżnieniu od zasad obowiązujących w poprzednich dwóch latach przepisy 11 bab ust. 3 rozporządzenia stosuje się także do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

2. W § 11a
– Wyżej wymienione czynności mogą być prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

3. W § 11bab ust. 1-2
– sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w r.sz. 2021/2022

Zgodnie z ww. przepisem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

– sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, uwzględniając rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny są przeliczane na punkty.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.