Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie „Muzyka łączy pokolenia”


realizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach 

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: 2019-2-PMU-2269).

§ 1

Przepisy ogólne.

1. Przedsięwzięcie „Muzyka łączy pokolenia”, zwanego dalej Przedsięwzięciem, jest realizowane przez Szkołę Podstawową nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach, zwaną dalej Organizacją Wysyłającą, działającą w partnerstwie z Istituto Comprensivo Ferrandina w Ferrandinie, Włochy, zwanym dalej Organizacją Przyjmującą.

2. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy między Miastem Katowice/Szkołą Podstawową nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

4. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2020-09-01 do 2021-02-28.

5. Cele Przedsięwzięcia.

Celem głównym Przedsięwzięcia jest :

-rozszerzenie podstawy programowej o treści edukacji muzycznej, kultury i folkloru państw europejskich,

-rozbudzanie zainteresowań i świadome dobieranie muzyki poprzez jej towarzyszenie i słuchanie,

-wychowanie dziecka – Polaka-Europejczyka, który zna obrzędy, tradycje, pieśni i kulturę swojego narodu, ale również krajów europejskich,

-poprawa znajomości języka angielskiego w komunikacji, poznania narzędzi cyfrowych oraz rozbudzenie świadomości kulturowej i obywatelskiej.

Nadrzędnym celem jest poprawienie jakości pracy szkoły poprzez innowacyjne rozwiązania programowe, jakim jest udział w projekcie. 

Celem nauczycieli będzie wychowanie człowieka, który:

– potrafi czerpać jak najwięcej z dóbr ze środowiska, kultury i miejsc, w których przebywa,

– potrafi w pełni wpływać na to co dzieje się z nim, wokół niego i realnie dążyć do budowania lepszego i piękniejszego świata,

– potrafi na miarę swojego wieku wykorzystać i rozwijać zainteresowania, hobby oraz zmierza w kierunku ich doskonalenia i dzielenia się z innymi,

– wpływa nie tylko na rozwój swojej osoby, ale dostarcza również wrażeń i emocji innym ludziom,

– docenia wagę i znaczenie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Cele szczegółowe realizowane w trzech kręgach tematycznych:

a) Żyjemy i mieszkamy w małych ojczyznach:

– szanuję, pielęgnuję tradycje naszych dziadków, rodziców i bliskich,

– wiem, że jestem Polakiem – i nic co polskie, nie jest mi obce,

– znam i rozumiem potrzeby własne, jak również innych osób,

– akceptuję siebie i najbliższe otoczenie wokół mnie;

b) Jesteśmy członkami Unii Europejskiej:

– znam tradycje, obyczaje, pieśni, historię swoich najbliższych i dalszych sąsiadów z krajów europejskich, przede wszystkim Polski i Włoch,

– doceniam naukę i potrzebę uczenia się języków obcych,

– wiem czym jest Unia Europejska, znam jej hymn i najważniejsze założenia,

– jestem tolerancyjny, szanuję dorobek innych państw europejskich,

– potrafię współpracować w grupie międzynarodowej;

c) Jesteśmy dziećmi świata:

– wiem, że jestem częścią naszej planety Ziemi,

– poznaję życie i kulturę swoich kolegów i koleżanek żyjących w różnych częściach kuli ziemskiej wraz z innymi uczniami z Europy – z Włoch,

– muzyka jest częścią całego świata – to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie.

6. Cele Przedsięwzięcia związane z Organizacją Wysyłającą i Przyjmującą to:

– podniesienie możliwości placówek w obszarze organizowania oraz realizacji zagranicznych mobilności,

– pogłębienie umiejętności kadry z zakresu administrowania, zarządzania i realizacji projektów dotyczących zagranicznych mobilności.

7. Cele będą realizowane poprzez organizację jednej mobilności, w ramach której 10 uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach odbędzie tygodniowy (5 dni pobytu + 2 dni podróży) wyjazd do zagranicznej placówki edukacyjnej (strony przyjmującej).

8. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:

a) grupę docelową,

b) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,

c) wymagane dokumenty,

d) prawa i obowiązki uczestników,

e) zasady rezygnacji z projektu/skreślenia z listy uczestników.

9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora.

10. Biuro przedsięwzięcia mieści się w Katowicach, ul. Korczaka 11.

11. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej organizacji wysyłającej: www.sp45kat.pl, jej fanpage’u na Facebooku oraz na jej koncie na platformie e-Twinning.

§ 2

Grupa docelowa.

1. Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach:

– I mobilność – uczniowie klas VI-VIII.

2. Grupę docelową mogą stanowić tylko osoby, które nie uczestniczyły w wyjazdach zagranicznych w ramach innych projektów mobilnościowych.

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji.

I. Warunki ogólne.

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

2. Rekrutacja trwa 9 dni roboczych, w tym:

– przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (od 16 do 23 września 2020),

– test kwalifikacyjny – 28 września 2020,

– ogłoszenie wyniku naboru – 30 września 2020.

3. Organizacja Wysyłająca ogłasza rekrutację poprzez:

a) przekazanie informacji przez wychowawców klas informacji do rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

b) spotkanie informacyjne dla wszystkich uczniów klas VI – VIII 15 września 2020,

c) ogłoszenie na stronie internetowej szkoły i fanpage’u placówki na Facebooku,

d) ogłoszenie wywieszone na tablicach informacyjnych w szkole.

4. Sposób wyboru uczestników będzie uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości płci i równych szans. Na wybór uczestników nie będą miały wpływu: ich płeć, wyznanie, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno dziewczęta jak i chłopcy, przynależący do grupy docelowej.

5. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły, w skład której wejdą: Dyrektor szkoły, koordynator przedsięwzięcia, nauczyciel-opiekun mobilności.

6. Zgłoszenia do Przedsięwzięcia dokonuje uczeń/uczennica na podstawie formularza zgłoszeniowego, który odbiera osobiście u koordynatora lub wyznaczonego nauczyciela-opiekuna projektu stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

7. W przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie osób niepełnoletnich konieczny jest podpis rodzica/opiekuna prawnego na formularzu zgłoszeniowym.

8. Ocena zostanie dokonana przez Organizację Wysyłającą na podstawie wyznaczonych kryteriów oraz Regulaminu rekrutacji i zamieszczona na arkuszu zadań testowych, w terminie ogłoszonym przez Organizację Wysyłającą. Wszyscy zainteresowani kandydaci będą mieli możliwość wglądu do przeprowadzonej oceny. W wyniku rekrutacji dla mobilności powstanie lista osób zakwalifikowanych do przedsięwzięcia oraz lista rezerwowa (maksymalnie 10 osób dla grupy mobilnościowej). Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w przedsięwzięciu i dalszym postępowaniu związanym z udziałem w nim oraz o miejscu na liście rezerwowej zostaną ogłoszone na oficjalnej liście opublikowanej na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

9. W przypadku naruszenia procedur rekrutacyjnych, każda ze stron będzie miała możliwość pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Organizacja Wysyłająca zastrzega prawo do zmiany wyników rekrutacji w przypadku uznania ewentualnych odwołań.

10. Z procesu rekrutacyjnego zostanie sporządzony protokół.

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe.

Posiadanie statusu ucznia klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach.

Ocena: spełnia/nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych. 

Osoby niespełniające kryterium podstawowego zostaną odrzucone pod względem formalnym.

III. Kryteria szczegółowe.

1. Wynik testu rekrutacyjnego obejmującego wiedzę o kraju docelowym (Włochy) geografia, waluta, zwierzęta, kuchnia, życie codzienne, system szkolnictwa, muzyka, artyści, sławne postaci, zabytki – składającego się z 30 pytań, pozwalających uzyskać maksymalnie 60 p.

2. Zaangażowanie ucznia w życie szkoły – zostanie ocenione na podstawie udokumentowanej działalności w agendach szkoły (np.: samorząd, wolontariat, koła przedmiotowe itp.). Aktywność ucznia musi być poświadczona podpisem nauczyciela prowadzącego daną agendę. Udział w jednej formie aktywności – 5 punktów, udział w każdej kolejnej – po 2 punkty.

3. Średnia końcoworoczna w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację – maksymalnie 10 punktów:

Poniżej 2,00 – 0 pkt.,

 2,00 – 2 pkt.,

 2,01 – 2,50 = 3 pkt.,

 2,51 – 3,00 = 4 pkt.,

 3,01 – 3,50 = 5 pkt.,

 3,51 – 4,00 = 6 pkt.,

 4,01 – 4,50 = 7 pkt.,

 4,51 – 5,00 = 8 pkt.,

 5,01 – 5,50 = 9 pkt.,

 5,51 – 6,00 = 10 pkt. 

4. Ocena z zachowania w roku szkolny poprzedzającym rekrutację – maksymalnie 5 punktów:

wzorowe – 5 pkt., 

bardzo dobre – 4 pkt., 

dobre – 3 pkt.,

poprawne – 1 pkt.,

nieodpowiednie i naganne – 0 pkt. (jednocześnie dyskwalifikując możliwość      uczestnictwa w projekcie).

5. Opinia wychowawcy klasy uwzględniająca sytuację materialną i społeczną – maksymalnie 5 punktów (przyznawane przez wychowawcę).

6. Kryterium zmniejszonych szans (zła sytuacja ekonomiczna, niepełna rodzina, rodzina wielodzietna, niepełnosprawność, etc). – maksymalnie 10 punktów.

6. Uczniowie z największą liczbą punktów, w liczbie osób określonej w § 1 punkt 7, zostaną zakwalifikowani do projektu. Pozostali uczniowie zostaną wpisani na listę rezerwową w kolejności według uzyskanej liczby punktów.

7. W przypadku uzyskania tej samej najwyższej liczby punktów przez więcej niż 10 kandydatów do mobilności pierwszeństwo w zakwalifikowaniu będą mieli uczniowie z rodzin o niższym statusie finansowym, społecznym – zgodnie z zasadą wyrównywania szans.

IV. Nabory dodatkowe.

1. W przypadku wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności pozbawiających ucznia możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciu, do których należą: notorycznie opuszczanie zajęć przygotowawczych, niewłaściwe zachowanie podczas zajęć, niewywiązywanie się z zadań dotyczących przygotowania do wyjazdu przydzielonych przez opiekunów projektu – organizacja wysyłającą ma prawo na każdym etapie do zastąpienia zrekrutowanego uczestnika kolejnym kandydatem z listy rezerwowej.

V. Procedura odwoławcza.

1. Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w Przedsięwzięciu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie trzech dni roboczych od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu. Może ono dotyczyć jedynie niedopełnienia procedur w procesie rekrutacyjnym.

Odwołanie należy złożyć do Komisji Odwoławczej z uzasadnieniem kwestionowanej decyzji.

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi: Dyrektor i dwóch przedstawicieli szkoły wyznaczonych przez Dyrektora.

3. Komisja Odwoławcza ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu trzech dni roboczych i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji oraz aktualizacji listy zakwalifikowanych uczestników oraz listy rezerwowych. Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne.

§ 4

Wymagane dokumenty.

1. Ważny paszport lub dowód osobisty,

2. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,

3. Karta zgłoszenia

4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu.

1. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Przedsięwzięciu, zwani dalej Uczestnikami (Uczestnikiem), będą zobowiązani do:

a) aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach w trakcie trwania projektu,

b) udziału w przygotowaniu językowym (j. angielski oraz elementy języka kraju docelowego) oraz kulturowym i psychologicznym, uwzględniającym elementy pierwszej pomocy – zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych,

c) uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych przed mobilnością, w trakcie oraz po jej

zakończeniu,

d) współtworzenia strony przedsięwzięcia na platformie e-Twinning,

e) posiadania ważnego dokumentu tożsamości podczas zagranicznego pobytu – dowodu lub paszportu oraz wyrobionej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

f) wypełniania obowiązku uczestnictwa we wszystkich zajęciach zgodnie z programem mobilności (w tym podpisywanie listy obecności) oraz nienagannego zachowania podczas zagranicznego pobytu (w tym podczas wycieczek kulturowych), a także w trakcie pozostałych działań projektowych,

g) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń opiekunów i osób nadzorujących praktyki oraz przestrzegania zakazu spożywania alkoholu/narkotyków, wyrobów nikotynowych (także e-papierosów), napojów energetycznych,

h) dokumentowania udziału w mobilności za pomocą zdjęć, filmów oraz wspólne przygotowanie materiałów upowszechniających rezultaty projektu zgodnie z zasadami RODO,

i) dzielenia się doświadczeniami nabytymi podczas pobytu na mobilności w trakcie spotkań z uczniami szkoły, przygotowując gazetki, plakaty tematyczne i inne materiały informacyjne,

j) wszelkich działań na rzecz promocji projektu i upowszechnianiu jego rezultatów oraz ewaluacji, wskazanych przez dyrektora szkoły lub koordynatora projektu,

k) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i raportów uczestnika,

l) informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy ich udział w projekcie,

2. Uczestnicy mają prawo do:

a) otrzymania wsparcia językowo-kulturowo-psychologicznego,

b) nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowawczych oraz w zajęciach realizowanych w ramach mobilności oraz otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie wszystkich zajęć realizowanych w ramach przedsięwzięcia,

c) podczas mobilności: zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek kulturowych, biletów

na komunikację miejską, kieszonkowego, ubezpieczenia OC i NNW, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

d) wsparcia i mentoringu ze strony organizacji wysyłającej i przyjmującej,

e) otrzymania certyfikatów uczestnictwa.

3. Udział w Przedsięwzięciu jest bezpłatny dla Uczestników, którzy wypełniają nienagannie

swoje obowiązki związane z uczestnictwem w nim.

§ 6

Zasady rezygnacji z projektu/skreślenia z listy uczestników.

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:

a) Uczestnik postanowi zrezygnować z udziału w Przedsięwzięciu, w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w przedsięwzięciu. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

b) Uczestnik, który rozpocznie udział w Przedsięwzięciu, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych, siły wyższej (np. choroby). Jest on wówczas zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego brak możliwości udziału w projekcie (np. zaświadczenie lekarskie). Organizacja Wysyłająca musi być zawiadomiona w terminie do 3 dni kalendarzowych od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.

2. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana również przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika.

3. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:

a) naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu,

b) rażącego naruszenia porządku i bezpieczeństwa podczas przedsięwzięcia,

c) nieobecność Uczestnika w zajęciach przygotowawczych, o których mowa w § 5 punkcie 1 podpunkcie a, musi być każdorazowo usprawiedliwiona. 

d) w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, o których mowa w § 5 punkcie 1 podpunkcie a, przekraczających 20% zrealizowanych zajęć, Organizacja Wysyłająca ma prawo usunąć Uczestnika przedsięwzięcia z grupy, a jego miejsce zajmuje wtedy pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. W przypadku, gdy Uczestnik w sposób rażący złamie Regulamin w czasie pobytu za granicą (np. spożywanie alkoholu i środków odurzających, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nieprzestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież, naruszenie nietykalności osobistej innych osób itp.), może być usunięty z mobilności w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i zobowiązani do zabrania Uczestnika do kraju. Koszty związane z przerwaniem mobilności (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice Uczestnika. Za ewentualne umyślne szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność materialną ponoszą Uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie prawni.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Przedsięwzięciu z przyczyn nieuzasadnionych Uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi przez organizację wysyłającą, związanymi z organizacją mobilności, które nie będą mogły być odzyskane: koszty przygotowania, ubezpieczenia, rezerwacji biletów (także przebukowaniem biletów), opłat związanych z utrzymaniem ucznia i organizacją mobilności itp.

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.

§ 7

Postanowienia końcowe.

1. Organizacja Wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.sp45kat.pl