Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  MEiN, MZ i GIS  dla szkół podstawowych w r. szk. 2022/23


Przedstawiamy stanowiska MEiN oraz MZ w zw. z zagrożeniami epidemicznymi.

W trosce o zdrowie publiczne uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane są szczepienia zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych na dany rok (w tym Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 85).  

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, o zróżnicowanej infrastrukturze i liczebności oddziałów. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej.  

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież, dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań. Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, daje możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Są one gwarancją bezpieczeństwa, a jednocześnie wyrazem troski o zdrowie psychiczne uczniów.


Organizacja zajęć  

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  
 2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
 4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem. 
 5. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie szkoły i  upowszechnia je wśród całej społeczności szkolnej. 
 6. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.  
 7. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub na  teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 
 8. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 
 9. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
 10. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 
 11. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego bądź innych urządzeń do  bezdotykowego pomiaru temperatury. 
 12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 
 13. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów). 
 14. Obowiązują ogólne zasady higieny:  
  • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
  • ochrona podczas kichania i kaszlu,
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  • niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
 15. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.   
 16. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w  czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z placu szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 
 18. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w  szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o  regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy. 
 19. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.  
 20. Zaleca się we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ higienistką szkolną ustalenie i upowszechnienie zasad korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godzin jego pracy.  
 21. nie dotyczy SP45
 22. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna.  
 23. Po dłuższej przerwie w użytkowaniu źródełek lub fontann wody do picia należy dokonać przeglądu technicznego i sprawdzenia stanu higieniczno-sanitarnego urządzeń. Zalecenia dotyczące nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym urządzeń zostały wskazane w  Wytycznych „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne” opublikowanych na stronie internetowej GIS: https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-zwoda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka–udostepnianie-wody-do-spozycia-wplacowkach-oswiaty.
 24. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły z  uwzględnieniem: 
  1. specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, oraz zwiększonej liczebności oddziałów, 
  1. zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 
  1. aktualnych przepisów prawa, w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679). 
 25. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w  szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/ opiekunami prawnymi.