Regulamin szafek

Uwaga, zmienia się zasada korzystania z szatni w naszej szkole.

Większość starszych klas przeniesie się do zamontowanych w szatni szafek.

Schemat rozdziału szafek szkolnych:

 

W czwartek i w piątek (21-22 lutego) będą wydawane uczniom kluczyki do szafek. Uczniowie mogą samodzielnie się dobrać, z kim (w ramach swojej klasy) będą mieć wspólną szafkę. Obowiązują jednak przydziały przedstawione wyżej na rysunku. Nie ma możliwości zmiany numeru szafki na przypisaną do innej klasy.

Uczniowie przed odebraniem kluczyka muszą przynieść pisemną akceptację regulaminu korzystania z szafek. Można ją pobrać TUTAJ, wydrukować w domu, konieczny jest podpis rodzica/opiekuna. Formularze do pobrania są dostępne też w sekretariacie i w gabinecie wicedyrektora. Rodzice/opiekunowie mogą podpisać akceptację regulaminu osobiście w czasie pracy wicedyrektora szkoły (8:00-15:00).

Niestety nie do wszystkich szafek posiadamy komplet 3-4 kluczy. W takim wypadku jeden z uczniów otrzymuje kluczyk, pozostałe osoby, będące przypisane do tej samej szafki dorabiają go na własny koszt.

Niestety nie udało się zapewnić szafki dla każdego ucznia. Po zakończonym roku szkolnym szkoła przewiezie z budynku gimnazjalnego resztę szafek, które otrzymają uczniowie obecnych klas nauczania początkowego i klas piątych.  Od 1 września jedna szafka będzie przypadała na maksymalnie 2 uczniów.

Poniżej przedstawiamy nowy regulamin korzystania z szafek.

Regulamin
korzystania z szafek szkolnych
w Szkole Podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami).

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek skrytkowo – odzieżowych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów SP 45 w Katowicach.

2. Szafki stanowią własność szkoły, na każdej z nich znajduje się numer.

3. Uczniowie korzystają z nich BEZPŁATNIE.

4. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.

5. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.

7. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest u dyrektora szkoły.

8. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Dyrekcja Szkoły i wskazani przez Dyrektora Szkoły pracownicy administracji.

II. Zadania i obowiązki użytkowników szafek.

1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.

2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie  i poszanowanie.

4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.

5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

6. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady porządku, higieny i bezpieczeństwa.

7. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

8. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków naklejania zdjęć, rysunków, oraz innych działań mających skutek trwały.

9. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.

10. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić do wychowawcy, sekretariatu lub do konserwatora.

11. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza wychowawcy lub wicedyrektorowi szkoły.

III. Klucze i zasady ich użytkowania

1. Każdy szafka posiada zamek zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Dyrektor lub wyznaczony pracownik szkoły sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem szafki.

3. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów.

4. Uczeń zwraca klucz przed zakończeniem roku szkolnego na ręce wychowawcy lub wicedyrektora szkoły.

5. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.

6. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.

7. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.

8. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki.

9. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

IV. Przypadki szczególne

1. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.

2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor Szkoły.

3. Szkoła posiada zapasowy kluczyk do szafki, może kontrolować przechowywane w niej rzeczy. Otwarcie szafki przez pracownika szkoły następuje w towarzystwie innej osoby wyznaczonej przez dyrektora.

V.Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2019r.

2. Wszyscy uczniowie szkoły korzystający z szafek zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Osoba nie akceptująca niniejszego regulaminu nie otrzymuje szafki, może korzystać z ogólnodostępnej szatni.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

   Dyrektor Szkoły

Rafał Zawiślak