Rekrutacja do klas pierwszych 2020

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do klas pierwszych.

Aby uczestniczyć w rekrutacji proszę o zalogowanie się na stronie:

http://katowice.podstawowe.vnabor.pl


Co należy zrobić?
1. Wejść na stronę http://katowice.podstawowe.vnabor.pl
2. Na w.w. stronie założyć konto, uzupełniając dane rodziców i kandydata; Użyj do tego przycisku „Zgłoś kandydaturę”.
3. Wybrać naszą szkołę, w której dziecko rozpocznie naukę;
4. Wydrukować wniosek;
5. Dostarczyć wniosek do naszej szkoły -obecnie placówka jest czynna od godz. 8:00 do 11:00. Przy wejściu do szkoły znajduje się bezpieczna skrzynka pocztowa gdyby byli Państwo w godzinach późniejszych. Możliwe jest również wysłanie wniosku pocztą. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy z wypełnieniem wniosku zapraszamy do szkoły lub proszę o umówienie terminu w innych godzinach mailowo na adres dyrektor@sp45kat.pl


Dlaczego warto uczyć się u nas?

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole.

Uruchom prezentację


Terminy rekrutacji: 

Zgłoszenie kandydata do klasy I szkoły podstawowej: 

od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00 2020 roku

Potwierdzenie przez rodziców kandydata w oli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia:

od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00 do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

7 maja 2020 roku o godz. 15:00

Terminy naboru dodatkowego:

Zgłoszenie kandydata do klasy I szkoły podstawowej: 

od 2 czerwca 2020 roku od godz. 9:00 do 8 czerwca 2020 roku do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

25 czerwca 2020 roku o godz. 9:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata w oli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia:

od 25 czerwca 2020 roku od godz. 9:00 do 1 lipca 2020 roku do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

3 lipca 2020 roku o godz. 15:00

KRYTERIA REKRUTACJI

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkól podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczba punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przyjmuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych, a także oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych – w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność:

1. zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice – 32 pkt.;

2. uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru – 16 pkt.;

3. rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 14 pkt.;

4. ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt.;

5. rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice – 2 pkt.;

6.wielodzietnośćrodzinykandydata- 1pkt;

7.niepełnosprawnośćkandydata- 1pkt;

8.niepełnosprawnośćjednegozrodzicówkandydata- 1pkt;

9. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt;

10. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt;

11. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt;

12.objęcie kandydata pieczą zastępczą- 1pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1. w zakresie pkt. 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Katowice;

2. w zakresie pkt. 4 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;

3. w zakresie pkt.5 – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie , urzędowe poświadczenie odbiory wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);

4. w zakresie pkt. 6 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

5. w zakresie pkt. 7-10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.);

6. w zakresie pkt. 11 – kopia prawomocnego wyroku sadu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

7. w zakresie pkt. 12 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.).

Uprawnienie do korzystania z kryterium określonego w pkt. 2 i 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Kopie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

——————————————————————————————————————–

Zarządzenie postępowania rekrutacyjnego znajduje się TUTAJ