Rekrutacja do oddziału „0”

Nabór do oddziału zerowego szkoły podstawowej, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu szkoły, w tym roku prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym.

KLIKNIJ TUTAJ żeby przejść do naboru elektronicznego.

Wizytówka naszej „0” znajduje się TUTAJ.

Co należy zrobić?

  1. Wejść na podany wyżej adres (https://katowice.nabory.pl/).
  2. Założyć na portalu własne konto.
  3. Wypełnić wniosek aplikacyjny wybierając nasze przedszkole (w Ofercie placówek, zajmuje przedostatnie miejsce, jest opisane jako: „Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach”).
  4. Wydrukować wniosek.
  5. Dostarczyć go do naszej szkoły w terminie do 3 kwietnia do godz. 15:00 .

UWAGA

W związku z koronawirusem sekretariat szkoły/przedszkola pracuje codziennie od godz. 8:00 do godz. 11:00.

Jeżeli Państwo nie jesteście w stanie w tych godzinach dostarczyć wniosku, prosimy o informację mailową do dyrektora szkoły na adres: dyrektor@sp45kat.pl – umówiony zostanie termin indywidualny.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą.

Terminy rekrutacji: 

Zgłoszenie kandydata do oodziału „0” szkoły podstawowej: 

od 16.03.2020 roku od godz. 09:00 do 3.04.2020 roku do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

17.04.2020 roku o godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia:o

od 20.04.2020 roku od godz. 09:00 do 27.04.2020 roku do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

04.05.2020 roku o godz. 9:00

Terminy naboru dodatkowego:

Zgłoszenie kandydata do oddziału „0” szkoły podstawowej: 

od 06.07.2020 roku od godz. 09:00 do 09.07.2020 roku do godz. 15:00od 2 czrwca 2020 roku od godz. 9:00 do 8 czerwca 2020 roku do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

27.07.2020 roku o godz. 13:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata w oli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia:o

od 27.07.2020 roku od godz. 13:00 do 30.07.2020 roku do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

03.08.2020 roku o godz. 9:00

KRYTERIA REKRUTACJI do oddziału „0”

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla miejskich przedszkoli:

1. dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) – 32 pkt.;

2. dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt.;

3. dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów dziennych stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt.;

4. dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt.;

5. dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są: 1. dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

2. dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;

3.dla kryterium określonego pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

4. dla kryterium określonego w pkt. 4 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

——————————————————————————————————————–

Zarządzenie postępowania rekrutacyjnego znajduje się TUTAJ

——————————————————

Historia oddziału przedszkolnego przy SP45

Przedszkole  w SP45 powstało  12.03.1945r.  w dwóch izbach budynku przy zbiegu ulic Korczaka  i Wandy (zapisanych zostało 88 dzieci). Istniało do 1992r., kiedy zostało zlikwidowane a budynek, który zajmowało, przyłączono do szkoły. Utworzono  wówczas Szkołę Podstawową nr 45 z oddziałem przedszkolnym (klasę ,,0”), który istnieje do dziś.

„Zerówka w SP45”

Oddział przedszkolny znajduje się w wydzielonej części budynku szkoły, zapewnia dzieciom gwarancję ciszy i bezpieczeństwa. Budynek szkoły jest monitorowany.

Zajęcia  odbywają się w specjalnie  przystosowanej i dobrze wyposażonej  w pomoce dydaktyczne, zabawki  i sprzęt sali. 

Oddział przedszkolny liczy do 25 dzieci. 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 13.15.    

Dla rodziców pracujących istnieje możliwość pozostawienia dzieci pod opieką w świetlicy szkolnej czynnej od 7.00 do 17.00.

Wszystkie dzieci w oddziale przedszkolnym objęte są opieką psychologa, pedagoga i logopedy.

Dzieci mogą korzystać w szkole z tanich i  bardzo smacznych ,,domowych obiadów”.

Każde dziecko ma do dyspozycji osobną szafkę na swoje pomoce.  

Dzięki rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu dzieci doskonale poznają szkołę,  w której będą kontynuować naukę przez najbliższe osiem lat.

Dla dzieci przedszkolnych i z młodszych klas została stworzona sala lustrzana do gimnastyki korekcyjnej i zabaw.

W szkole  funkcjonuje osobna, zamykana szatnia dla każdej klasy. Od 1 września każdy uczeń posiadać będzie własną szafkę. 

Oferta programowa: 

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający nową podstawę programową wychowania przedszkolnego.  Program przyjmujemy do realizacji na 1 rok.  Głównym celem pracy jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem. W pracy z dziećmi wykorzystywane są doświadczenia poszukujące   pedagogiki C. Freineta i dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zilińskiej. 

Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz prawidłowe żywienie dzieci.

Podstawową formą działalności w grupie jest zabawa. Dzieci poznają zasady bezpiecznego poruszania się po budynku szkoły oraz podczas wyjść z grupą, uczą się prawidłowych relacji z rówieśnikami, współdziałania   w grupie, kulturalnego odnoszenia się do siebie nawzajem, do osób dorosłych, oraz innych zachowań społecznych. Dzieci wiedzą, jak dbać  o higienę, zdrowie i czystość własną i  w swoim otoczeniu. Uczą się wypełniania obowiązków poprzez pełnienie dyżurów.

Z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dzieci poznają pory roku i ich charakterystyczne cechy. Poznają zwierzęta i zdobywają wiedzę o ich życiu i zachowaniach. Prowadzą codzienną obserwację i kalendarz  pogody. 

W ramach kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania oraz kształtowania pojęć matematycznych prowadzone są zajęcia zgodnie z nową podstawą  programową .   

 Z zakresu edukacji artystycznej dzieci poznają różne techniki plastyczne (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, masy solnej, wydzieranki, wycinanki i  origami). Uczą się piosenek, słuchają różnych utworów muzycznych, grają na instrumentach perkusyjnych, biorą udział w przedstawieniach. Dzieci biorą udział w różnego rodzaju konkursach i projektach szkolnych. W ramach współpracy z Miejskim Domem Kultury dzieci uczestniczą w koncertach umuzykalniających, spotkaniach bibliotecznych, zajęciach plastycznych z instruktorem, przedstawieniach teatralnych.

Co roku organizowana jest całodzienna wycieczka.

Dwa razy w tygodniu dzieci korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej (pod opieką specjalisty), a codziennie biorą udział w zabawach ruchowych. 

Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.

Dla dzieci, których rodzice wyrażają taką chęć, organizowane są lekcje religii – dwa razy w tygodniu po 30 min. 

Wszystkie dzieci w oddziale  mają możliwość korzystania z opieki psychologa, pedagoga i logopedy.

Zapraszamy do zerówki w SP45!