Otwieramy bibliotekę

Informujemy, że od 1.06.2020 otwieramy bibliotekę szkolną.

Zasady korzystania z biblioteki

 1. Od 1 czerwca br. uczniowie korzystający z konsultacji mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
 2. Zaleca się, aby podczas korzystania z księgozbioru używać jednorazowych rękawic.
 3. Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem, ustala godziny pracy biblioteki, uwzględniając potrzeby uczniów i nauczycieli.
 4. W okresie od 25 maja br. obowiązuje regulamin korzystania z biblioteki, opracowany przez nauczyciela bibliotekarza. Regulamin uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania z księgozbioru i multimediów.
 5. W bibliotece obowiązuje odległości między pracownikami oraz osobami korzystającymi co najmniej 1,5 m.
 6. Ogranicza się liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych biblioteki.
 7. Zapewnia się pracownikom środki ochrony osobistej.
 8. W pomieszczeniu zapewnia się dostęp do płynu dezynfekującego oraz jednorazowych rękawic dla pracowników.
 9. Umieszcza się w widocznym miejscu informację o tym, ile osób może jednocześnie przebywać w bibliotece.
 10. Konieczne jest przestrzeganie zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.
 11. Należy ograniczyć dostęp do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do księgozbiorów
  w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.
 12. Szczegółową procedurę organizacji biblioteki określa załącznik nr 4 zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 19.