Zasady funkcjonowania szkoły od 1 września 2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 im. K.Makuszyńskiego w Katowicach

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
  – ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
  – w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
  – do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych; 
  – osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w przedsionku korytarza; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do opisanego pojemnika kosza.
 7. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 8. Szatnia jest nieczynna do odwołania. Uczniowie przenoszą swoje rzeczy do klas. W klasach mają możliwość pozostawienia podręczników.
 9. W czasie przerw na korytarzach zaleca się noszenie maseczek/przyłbic zakrywających nos i usta przez uczniów i nauczycieli.

§ 2 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodzica/opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci (oddział „0”, kl. 1) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach, wtedy opiekun może przebywać w holu głównym szkoły, zachowując zasady:
  – 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
  – dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  – dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  – opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Opiekunowie osób z klas starszych w miarę możliwości nie wchodzą na teren szkoły.
 5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować lub umyć ręce, po skorzystaniu z toalety, przed obiadem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek. 
 11. Przerwy uczniowie spędzają na zewnątrz budynku oraz w klasach. Ograniczone będzie poruszanie się na korytarzach szkolnych. Zaleca się korzystanie z maseczek lub przyłbic w czasie przerw.

§ 3 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych, bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 0 C i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły (lub dezynfekcja), przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 12. W razie wystąpienia niepokojących objawów wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły może uczniowi zmierzyć temperaturę.
 13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 17. Zaleca się:
  – utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
  – dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki (po każdej przerwie), wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
  – dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w jadalni, w tym blatów, poręczy krzeseł po każdej przerwie obiadowej oraz w razie potrzeby,
  – dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
  – czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu szkolnym co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z w/w sprzętu.
 18. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  – sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły, sali gimnastycznej oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  – napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  – wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

§ 4 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły.
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. Nauczyciel biblioteki określi liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. Korzystanie z kącików dla uczniów, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

§ 5 

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
  1) ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz uczniami,
  2) zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
  3) stosować środki ochrony osobistej.
 2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
  1) przed rozpoczęciem pracy,
  2) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
  3) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4) po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
  5) po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
  6) po skorzystaniu z toalety,
  7) po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
  8) po jedzeniu.
 6. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z opiekunem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
 7. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 8. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo uczniowie lub, jeśli jest taka potrzeba, pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora lub opiekujący się grupą. Sztućce podawane są przez pracownika kuchni.
 9. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do miejsca „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 10. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 600 C z wykorzystaniem środków myjących.

§ 6 

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych lub zostawiają w pierwszym przedsionku.
 4. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 

§ 7

 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia SANEPiD w Katowicach i organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się z lekarzem POZ lub ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§ 9 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 1. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik SP nr 45 został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych. 

§10 

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w bibliotece, w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas zebrania.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

PUNKTY DEZYNFEKCJI RĄK


Zasada wchodzenia do szkoły

Kliknij w obrazek aby go powiększyć.