Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

 1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji
  w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4.  Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

 •  uczniowie 
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego (np.
  komputery, sprzęt medyczny) 
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w szkole odbywają się np. zajęcia uczniów klas I–III albo konsultacje z uczniami klasy VIII lub ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej 
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka  konieczność.                                                                                                 

5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. 

6.  Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

    7.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą. 

  8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.

    9. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

  10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

  11. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsc w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

        1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
        2) wychodzi do toalety
        3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.