Organizacja pracy Szkoły od 4 maja 2021r.

Z

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1.

 1. Od 4 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 45 im. K. Makuszyńskiego w Katowicach prowadzi się kształcenie stacjonarne:
  1. dla uczniów klas 0-3 wedle planu zajęć;
  2. dla chętnych uczniów klas 8 (zajęcia w grupie do 5 osób z przedmiotów egzaminacyjnych);
  3. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami; 
 1. Kształcenie na odległość z siedziby szkoły organizowana jest dla uczniów, których rodzice, opiekunowie są pracownikami służby zdrowia, służb  zaangażowanych w zwalczanie COVID-19 po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły na podstawie pisemnego wniosku.
 2. Świetlica szkolna pracuje od godz. 7:00 do 17:00 i przyjmuje uczniów oddziału przedszkolnego, z klas 1-3 oraz dzieci osób, które są bezpośrednio zaangażowane w walkę z pandemią COVID-19; 
 3. Szkoła zapewnia stacjonarne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
 4. Od 15 maja 2021r. na terenie szkoły w wyznaczonych godzinach otwarta jest biblioteka.
 5. W szkole wydawane są obiady. 

2

 1. Pozostali uczniowie realizują nauczanie zdalne na odległość. 
 2. Zadaniem wychowawców, psychologa, pedagoga i nauczycieli jest:
  1. prowadzenie zajęć zdalnych;
  2. dokonywanie stałej analizy prowadzanego nauczania na odległość i wskazywanie dyrekcji szkoły słabych punktów organizacji szkolenia;
  3. monitorowanie i ocena pracy osób uczestniczących w zajęciach zdalnych;
  4. nadzorowanie by każdy uczeń objęty był edukacją zdalną. 
  5. określenie, jakiego wsparcia w zakresie nauczania na odległość oczekują od szkoły nauczyciele, uczniowie i opiekunowie.

3

Zasady sanitarne obowiązujące w szkole w okresie od 4 maja 2021r. 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Szkoła zapewnia regularne napełnianie dozowników.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły przez wyznaczone drzwi i tylko w wyznaczonym czasie, zachowując zasady:
 4.  jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 5. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, od innych osób pozostających w części wspólnej,
 6. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
 7. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. W oddziałach 0-3 wyznacza się czas wchodzenia do szkoły oraz korzystanie z wyznaczonych wejść wedle poniższej tabeli: 
   
 9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 11. Wychowawcy zobligowani są do zapewnienia sposobów szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 12. Szkoła dysponuje termometrem bezdotykowym.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostaje odizolowany w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany jest własny środek transportu).
 14. Na terenie szkoły zobowiązuje się każdego do zachowania dystansu, szczególnie w miejscach wspólnych.
 15. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 16. Każda z klas posiada harmonogram.:
 • 17. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, podany niżej,
 • 18 ustalany przez prowadzącego nauczyciela plan korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 • godziny korzystania ze stołówki szkolnej,
 • 4. zajęć na placu.

17. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

18. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.

19. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

20. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

22. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

23. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Odpowiadają za to wychowawcy klas i nauczyciele prowadzący zajęcia.

24. Zaleca się korzystanie przez uczniów z placu szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

26. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

27. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

28. Uczniom udostępnia się szatnię, przystosowuje się również inne pomieszczenia, w których można zostawić wierzchnie ubranie. Wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.

29. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

30. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

31. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

32. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla zwracanych książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

33. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

34. Wyłączone zostają źródełka wody pitnej, uczniowie korzystają z napojów przygotowanych w kuchni szkolnej.

35. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa. 

36. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.4