Nauczanie hybrydowe w SP45


Informujemy że w okresie od 17 do 28 maja 2021r. w szkole organizowana jest nauka hybrydowa. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją pracy szkoły w wymienionym wyżej terminie. 

Kliknij na plan aby go powiększyć.

Kliknij na plan aby go powiększyć.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych.

 W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, min. stosowania maseczek (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

W miarę możliwości uczniowie przychodzą do szkoły wg ustalonego harmonogramu.

Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników.

Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. W miarę możliwości spędzanie przerw na placu szkolnym.

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

W przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, toalety, szatnie, pokój nauczycielski, biblioteka, sekretariat ) obowiązuje nakaz stosowania maseczek – rekomendowane maseczki chirurgiczne.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: maseczki – rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

Rodzic zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji telefonów, e-maili poprzez wychowawcę klasy.

Rodzic zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie ze szkołą. Nie dopuszcza się sytuacji, w której rodzic nie odbiera telefonu ze szkoły.

Posiłki: W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na posiłki mogą z nich korzystać w szkolnej stołówce. Jeśli uczeń korzystający z posiłków będzie nieobecny w dniu nauki stacjonarnej, prosimy o zgłoszenie nieobecności intendentowi.

Świetlica: W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani do świetlicy mogą korzystać z zajęć w świetlicy. W dni nauki zdalnej uczniowie nie mają możliwości z korzystania z zajęć w świetlicy szkolnej.

 Inne zajęcia: Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dla cudzoziemców, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym planem.