Nauka zdalna 27.01-27.02 2022

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie ministra edukacji i nauki z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

A)

 1. Od 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022 w Szkole Podstawowej nr 45 im. K. Makuszyńskiego w Katowicach prowadzi się kształcenie stacjonarne:
  1. dla uczniów oddziału zerowego wedle planu zajęć;
  2. dla uczniów klas 1-4;
  3. dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, po uzgodnieniu wychowawcy klasy z rodzicami uczniów;
  4. dla chętnych uczniów klas 8 (zajęcia w grupie do 5 osób z przedmiotów egzaminacyjnych); 
 2. Kształcenie na odległość z siedziby szkoły organizowane jest dla uczniów, których rodzice, opiekunowie są pracownikami służby zdrowia, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły wedle możliwości organizacyjnych Szkoły
 3. Świetlica szkolna pracuje od godz. 7:00 do 17:00 i przyjmuje zapisanych uczniów oddziału przedszkolnego i z klas 1-4.
 4. Szkoła zapewnia stacjonarne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
 5. Na terenie szkoły w wyznaczonych godzinach otwarta jest biblioteka.
 6. Nauczyciele realizują nauczanie na odległość z siedziby szkoły. Na uzasadniony wniosek nauczyciela dyrektor może zezwolić na realizację nauki na odległość z innego miejsca. 

B)

 1. Uczniowie klas 5-8 realizują nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik na odległość . Dopuszczone do stosowania w Szkole narzędzia to system Google Workspace (Classroom, Meet i pozostałe narzędzia pakietu) oraz Zintegrowana Platforma Edukacyjna). 
 2. Zadaniem wychowawców, psychologa, pedagoga i nauczycieli jest:
  1. prowadzenie zajęć zdalnych przy pomocy kamer wedle istniejącego planu z zachowaniem wytycznych WHO (lekcja przy kamerce trwa do 30 min.), przepisów BHP;
  2. dokonywanie stałej analizy prowadzanego nauczania na odległość i wskazywanie dyrekcji szkoły słabych punktów organizacji szkolenia;
  3. monitorowanie i ocena pracy osób uczestniczących w zajęciach zdalnych;
  4. nadzorowanie by każdy uczeń objęty był edukacją zdalną. 
  5. określenie rodzajów wsparcia w zakresie nauczania na odległość oczekiwanych przez uczniów i opiekunów.

C)

Zasady sanitarne obowiązujące w szkole w okresie od 27 stycznia 2022. 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Szkoła zapewnia regularne napełnianie dozowników.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci pozostawiają i odbierają je przy drzwiach wejściowych do Szkoły przy ul. Korczaka 11. 
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (nie dotyczy dzieci oddziału przedszkolnego).
 5. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 6. Wychowawcy zobligowani są do zapewnienia sposobów szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem technik komputerowych.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostaje odizolowany w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany jest własny środek transportu).
 8. Na terenie szkoły zobowiązuje się każdego do zachowania dystansu, szczególnie w miejscach wspólnych.
 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 12. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 
 13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z placu szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu.
 14. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy. 
 16. Uczniom udostępnia się szatnię, wedle potrzeb przystosowuje się również inne pomieszczenia, w których można zostawić wierzchnie ubranie.
 17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 
 18. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 19. Zajęcia pozalekcyjne – rekomenduje się ich organizację tylko w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć – następuje mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
 20. Ustala się zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 
 21. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 22. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia ujęte w zarządzeń procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa. 
 23. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.