Witamy w naszej szkole asystenta kulturowego!

Miło nam poinformować, że od 1 lutego 2023r. w naszej szkole rozpoczęła pracę asystentka kulturowa, pani Kateryna Malchevska. Oddajemy jej głos poniżej 🙂


Nazywam się Kateryna Malchevska. Urodziłam się i mieszkałam przed wojną w Chersoniu gdzie pracowałam w Radzie Miasta. Od maja 2022r. mieszkam w Katowicach, a dwójka moich dzieci uczęszcza do naszej szkoły. 

Lubię podróże i spacery po mieście.  Chciałabym pomóc swoim oraz innym ukraińskim dzieciom (i nie tylko), jak najlepiej zintegrować ich ze szkołą, stworzyć pozytywne warunki, klimat i wspomagać ich w codziennych sytuacjach.

Вітаю! Мене звуть Катерина Мальчевська. Я народилась і до війни жила у Херсоні. Раніше я працювала у міській раді. З травня 2022р живу в Катовіце, і мої двоє дітей відвідують нашу школу.

Люблю подорожувати та гуляти містом. Я хотіла би допомогти своїм та іншим українським (і не тільки) дітям якомога краще інтегруватися у школу, створити позитивні умови і підтримати їх у повсякденних ситуаціях.

Zapraszam do kontaktu: / Запрошую звертатися до: kateryna.malchevska@sp45kat.pl


Zakres zadań asystenta kulturowego, zatrudnionego 

w Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach

Zakres zadań Asystenta międzykulturowego:

 • stworzenie przyjaznych warunków do nauki uczniom cudzoziemskim, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w kontekście fizycznym i psychicznym; 
 • włączanie w życie szkoły osób pochodzenia ukraińskiego; 
 • umożliwienie trwałości rozwoju dziecka we własnej kulturze, pomoc w kultywowaniu zwyczajów; 
 • pomoc i wspieranie nowo przyjętym dzieciom ukraińskim w adaptacji do szkolnej rzeczywistości, nowego otoczenia;
 • wspieranie dzieci z doświadczeniem migracyjnym w nauce – zarówno w trakcie lekcji, jak i przy odrabianiu prac domowych;
 • pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na język ojczysty dziecka i jego rodziny (oraz odwrotnie), zarówno podczas zajęć szkolnych jak i podczas zebrań rodziców oraz spotkań indywidualnych z dyrekcją lub kadrą pedagogiczną szkoły;
 • współpraca z nauczycielami szkoły w zakresie poszukiwania możliwości pomocy
  i właściwego wsparcia dla ucznia, przekazywanie doświadczeń, rad, pomysłów z ukraińskiego systemu edukacji;
 • wspieranie ucznia w nawiązywaniu relacji społecznych; 
 • wspólne spędzanie czasu wolnego, ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań ucznia; 
 • monitorowanie frekwencji i postępów edukacyjnych dzieci;
 • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci migranckich;
 • wspieranie w rozwiązywaniu konfliktów zw. z różnicami kulturowymi, religijnymi itp.
 • dostarczanie kadrze szkoły wiedzy o różnicach kulturowych i wpływie doświadczenia migracji na sposób funkcjonowania dziecka w szkole;
 • pełnienie roli tłumacza;
 • inicjowanie i wspieranie działań mających na celu integrację dzieci, rodziców oraz całej społeczności szkolnej;
 • organizacja wyjść, wyjazdów zorganizowanym grupom, towarzyszenie w czasie wyjazdów;
 • współorganizacja, organizacja szkolnych akcji, eventów służących integracji, wzajemnemu poznaniu się, zrozumieniu, tłumaczenie różnic kulturowych; 
 • minimalizowanie napięć pomiędzy uczniami cudzoziemskimi a polskimi w szkole. 

Asystent wspierający ucznia powinien prezentować następujące postawy:

 • zainteresowanie drugim człowiekiem;
 • wrażliwość na cierpienie;
 • gotowość niesienia pomocy w zakresie realizowania potrzeb życiowych człowieka;
 • tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka,
 • poszanowanie jego praw, postaw i przekonań;
 • cierpliwość, zaufanie, takt, wyrozumiałość;
 • życzliwość, serdeczność; uczciwość w kontakcie z osobą migrancką;
 • odpowiedzialność, prawdomówność.

Сфера зобов’язань асистента з інтеграції у початковій школі № 45 у Катовіце

– створення дружніх умов навчання іноземних студентів;

– зміцнення відчуття безпеки у фізичному та психічному контексті;

– залучення до життя школи вихідців з України;

– забезпечення  розвитку дитини у власній культурі, допомога в збереженні звичаїв;

– допомога та підтримка новоприйнятих українських дітей в адаптації до шкільних реалій та нового середовища;

– підтримка дітей з міграційним досвідом у навчанні – як під час уроків, так і під час виконання домашніх завдань;

– допомога в перекладі з польської на рідну мову дитини та її родини, як у навчальний час, так і під час батьківських зборів та нарад, індивідуальних зустрічей з керівництвом школи або педагогічним колективом;

– співпраця з учителями школи в пошуку допомоги

 і належна підтримка учня, обмін досвідом, порадами, ідеями з української системи освіти;

– підтримка учня у налагодженні соціальних стосунків;

– спільне проведення вільного часу, орієнтоване на розвиток інтересів учня;

– контроль відвідування та успішності дітей;

– посередництво у контактах між школою та батьками або законними представниками дітей-мігрантів;

– підтримка у вирішенні конфліктів, пов’язаних з культурними, релігійними відмінностями тощо.

– надання шкільному персоналу знань про культурні відмінності та вплив досвіду міграції на функціонування дитини в школі;

– виконання обов’язків перекладача;

– ініціювання та підтримка діяльності, спрямованої на інтеграцію дітей, батьків та всієї шкільної спільноти;

– організація виїздів, поїздок для організованих груп, супровід під час поїздок;

– співорганізація, організація шкільних заходів, заходів, що слугують інтеграції, знайомство, розуміння, пояснення культурних відмінностей;

– мінімізація напруги між іноземними та польськими учнями в школі.

 Асистент з підтримки студентів повинен представляти такі погляди:

– інтерес до іншої людини;

– чутливість до страждання;

– готовність допомогти у здійсненні життєвих потреб людини;

– терпимість і повага до інших,

– дотримання їхніх прав, поглядів і переконань;

– терпіння, довіра, тактовність, розуміння;

– доброта, сердечність,  чесність;- відповідальність, справедливість.