Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w SP45

Informacja o naborze do oddziału przedszkolnego 

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy nabór do oddziału przedszkolnego (klasa „O”) w Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach. 

Cały proces naboru, realizowany jest elektronicznie. 

Należy założyć sobie konto pod adresem: 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

 

Aktualnie oczekujemy na zgłoszenia dzieci pięcio i sześcioletnich.

TERMINARZ REKRUTACJI:

 1. od 05.03.2019 do 11.03.2019

  Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym miejscu.

 2. od 12.03.2019 od godz. 08:00 do do 25.03.2019 do godz. 15:00

  Należy zalogować się na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice, wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować go, a następnie złożyć w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  W wypadku problemów zapraszamy do odwiedzenia szkoły w celu pomocy. 

 3. od 26.03.2019 od godz. 8:00 do 08.04.2019 do godz. 15:00

  Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

 4. 12.04.2019 r. o godz. 08:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 5. od 12.04.2019 od godz. 08:00 do 24.04.2019 do godz. 15:00

  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

6. od 12.04.2019 od godz. 08:00 do 24.04.2019 do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

Dokumenty dołączone:

Zarządzenie nr 116/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 

Historia oddziału przedszkolnego przy SP45

Przedszkole  w SP45 powstało  12.03.1945r.  w dwóch izbach budynku przy zbiegu ulic Korczaka  i Wandy (zapisanych zostało 88 dzieci). Istniało do 1992r., kiedy zostało zlikwidowane a budynek, który zajmowało, przyłączono do szkoły. Utworzono  wówczas Szkołę Podstawową nr 45 z oddziałem przedszkolnym (klasę ,,0”), który istnieje do dziś.

„Zerówka w SP45”

Oddział przedszkolny znajduje się w wydzielonej części budynku szkoły, zapewnia dzieciom gwarancję ciszy i bezpieczeństwa. Budynek szkoły jest monitorowany.

Zajęcia  odbywają się w specjalnie  przystosowanej i dobrze wyposażonej  w pomoce dydaktyczne, zabawki  i sprzęt sali. 

Oddział przedszkolny liczy do 25 dzieci. 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 13.15.    

Dla rodziców pracujących istnieje możliwość pozostawienia dzieci pod opieką w świetlicy szkolnej czynnej od 7.00 do 17.00.

Wszystkie dzieci w oddziale przedszkolnym objęte są opieką psychologa, pedagoga i logopedy.

Dzieci mogą korzystać w szkole z tanich i  bardzo smacznych ,,domowych obiadów”.

Każde dziecko ma do dyspozycji osobną szafkę na swoje pomoce.  

Dzięki rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu dzieci doskonale poznają szkołę,  w której będą kontynuować naukę przez najbliższe osiem lat.

Dla dzieci przedszkolnych i z młodszych klas została stworzona sala lustrzana do gimnastyki korekcyjnej i zabaw.

W szkole  funkcjonuje osobna, zamykana szatnia dla każdej klasy. Od 1 września każdy uczeń posiadać będzie własną szafkę. 

Oferta programowa: 

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający nową podstawę programową wychowania przedszkolnego.  Program przyjmujemy do realizacji na 1 rok.  Głównym celem pracy jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem. W pracy z dziećmi wykorzystywane są doświadczenia poszukujące   pedagogiki C. Freineta i dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zilińskiej. 

Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz prawidłowe żywienie dzieci.

Podstawową formą działalności w grupie jest zabawa. Dzieci poznają zasady bezpiecznego poruszania się po budynku szkoły oraz podczas wyjść z grupą, uczą się prawidłowych relacji z rówieśnikami, współdziałania   w grupie, kulturalnego odnoszenia się do siebie nawzajem, do osób dorosłych, oraz innych zachowań społecznych. Dzieci wiedzą, jak dbać  o higienę, zdrowie i czystość własną i  w swoim otoczeniu. Uczą się wypełniania obowiązków poprzez pełnienie dyżurów.

Z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dzieci poznają pory roku i ich charakterystyczne cechy. Poznają zwierzęta i zdobywają wiedzę o ich życiu i zachowaniach. Prowadzą codzienną obserwację i kalendarz  pogody. 

W ramach kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania oraz kształtowania pojęć matematycznych prowadzone są zajęcia zgodnie z nową podstawą  programową .   

 Z zakresu edukacji artystycznej dzieci poznają różne techniki plastyczne (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, masy solnej, wydzieranki, wycinanki i  origami). Uczą się piosenek, słuchają różnych utworów muzycznych, grają na instrumentach perkusyjnych, biorą udział w przedstawieniach. Dzieci biorą udział w różnego rodzaju konkursach i projektach szkolnych. W ramach współpracy z Miejskim Domem Kultury dzieci uczestniczą w koncertach umuzykalniających, spotkaniach bibliotecznych, zajęciach plastycznych z instruktorem, przedstawieniach teatralnych.

Co roku organizowana jest całodzienna wycieczka.

Dwa razy w tygodniu dzieci korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej (pod opieką specjalisty), a codziennie biorą udział w zabawach ruchowych. 

Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.

Dla dzieci, których rodzice wyrażają taką chęć, organizowane są lekcje religii – dwa razy w tygodniu po 30 min. 

Wszystkie dzieci w oddziale  mają możliwość korzystania z opieki psychologa, pedagoga i logopedy.

Zapraszamy do zerówki w SP45!