Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 45

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Działając na podstawie Uchwały nr XXXVI/703/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

oraz 

zarządzeniu nr 116/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

informuję o rozpoczętym procesie rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach. 

1) Kryteria naboru dzieci z rejonu szkoły:

Dzieci z rocznika 2012r. z rejonu szkolnego do szkoły przyjmowani są automatycznie po dopełnieniu formalności. Obowiązkiem rodzica jest wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły wniosku.

Wniosek dla kandydatów na ucznia z obwodu szkolnego

dostępny TUTAJ: DOC lub PDF

 

Obwód szkoły
(dzieci po złożeniu wniosku przez rodziców przyjmowane są automatycznie)

1. Adama Kocura

2. Babiego Lata

3. Borki

4. Chłodna

5. Deszczowa

6. gen. Józefa Hallera od 2 do 60 parzyste

7. gen. Józefa Hallera nieparzyste wszystkie z wyjątkiem nr 71

8. gen. Władysława Andersa

9. Janusza Korczaka

10. Jesienna

11. Konna

12. Kuśnierska

13. Letnia

14. Lodowa

15. Miedziana

16. Morawa od 2 do 46 parzyste

17. Morawa 1 do 47 A nieparzyste

18. Mroźna

19. Objazdowa

20. Obrońców Westerplatte od 52 do końca parzyste

21. Obrońców Westerplatte od 51 do końca nieparzyste

22. Pogodna

23. Przedwiośnia

24. Siewna

25. Szronowa

26. Śniegowa

27. Wandy

28. Wiosenna

29. Zimowa

2) Kandydaci zamieszkali poza obwodem 

… publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie wniosku i dostarczenie go do szkoły:

Wniosek dla kandydatów na ucznia spoza rejonu

dostępny TUTAJ: DOC lub PDF

Przyjmuje się następujące kryteria

…wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych, a także oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych – w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność: 

 1. zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice – 32 pkt; 
 2. uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru – 16 pkt; 
 3. rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 14 pkt; 
 4. ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt; 
 5. rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice – 2 pkt; 
 6. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt; 
 7. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt; 
 8. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt; 
 9. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt
 10. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 1 pkt;
 11. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt; 
 12. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są: 

1)  w zakresie pkt 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Katowice;

2)  w zakresie pkt 4 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;

3)  w zakresie pkt 5 – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);

4)  w zakresie pkt 6 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

5)  w zakresie pkt 7-10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046); 

6)  w zakresie pkt 11 – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; 

7)  w zakresie pkt 12 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 2 i 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. 

Kopie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 1. 15 – 27 marca 2019
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 2. do 5 kwietnia 2019
  Weryfikacja dokumentów Komisji Rekrutacyjnej
 3. 6 kwietnia 2019
  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
 4. Od 9 do 15 kwietnia 2019
  Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia dziecka do szkoły. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia
 5. 26 kwietnia 2019 godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Dokumenty dołączone:

Zarządzenie nr 116/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 

Rafał Zawiślak

Dyrektor szkoły