Konkurs kulinarny

Regulamin konkursu

Zasmakuj w czytaniu

Organizator: 

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza ul K. Marcinkowskiego17) w Katowicach

Cel konkursu:

Rozwijanie umiejętności kulinarnych, aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci.

Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu potrawy lub napoju zainspirowanego ulubioną książką (nie kucharską)

Warunki uczestnictwa:

1) Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej
w Katowicach.

2) Pracę należy wykonać indywidualnie i w miarę możliwości samodzielnie.

3) Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę.

4) Pracę w formie zdjęcia należy wysłać drogą elektroniczną na adres:

dgornicz@zsp6katowice.onmocrosoft.com    lub:

jgolebiowska@zsp6katowice.onmicrosoft.com 

  • pod zdjęciem prosimy wpisać nazwę potrawy lub napoju
  • krótko uzasadnić jaka książka(proszę podać tytuł) była inspiracją do wykonania potrawy lub napoju

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie jest obowiązkowe (w związku z zaistniałą sytuacją można zrobić zdjęcie lub skan oświadczania) i należy je przesłać wraz z pracą.

 Termin wysyłania prac:

1) Uczestnicy konkursu wysyłają prace w nieprzekraczalnym terminie do 04 grudnia  2020r.

2) Prace wysłane po  terminie lub nie spełniające wymogów określonych w regulaminie, nie wezmą udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11.12.2020 r.

2) W skład jury wejdą przedstawiciele organizatora konkursu.

Postanowienia końcowe:

1)O terminie ogłoszenia wyników konkursu i sposobie wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni.

2) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 3) Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy z podziękowaniem za uczestnictwo.

4) Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej świetlicy.

5) Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikacji prac na stronie internetowej świetlicy, facebooku oraz zorganizowania wystawy tychże prac.

6) Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele: Danuta Górnicz, Justyna Gołębiowska

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział

w konkursie „Zasmakuj w czytaniu” i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem konkursu i akceptacja jego zapisów.

My niżej podpisani oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………

(imię  i nazwisko, klasa)

w konkursie „Zasmakuj w czytaniu” oraz na przetwarzania danych osobowych uczestnika/uczestniczki konkursu na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz. U.2018, poz. 1000 z póź. zm. ) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oświadczamy ponadto, iż przyjmujemy do wiadomości, że:

  • Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 im.  Henryka Sienkiewicza ul. K. Marcinkowskiego 17 w Katowicach, 
  • Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu międzyświetlicowego w Szkole Podstawowej nr 31 w Katowicach i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  • Posiadamy prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • Podanie Szkole Podstawowej nr 31 w Katowicach danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie wyrażamy zgodę na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku w mediach i na stronach internetowych organizatora konkursu.

Oświadczamy również, że zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu „Zasmakuj w czytaniu” i akceptujemy jego zapisy.

………………………………………    ……………………………………………………………………..

data                                               podpisy składających oświadczenie