Wydawanie zaświadczeń ósmoklasisty

Zaświadczenia ósmoklasisty będą wydawane uczniom od 8 lipca 2022 r.(zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku).

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) dyrektor szkoły przekazuje zaświadczenie uczniowi/słuchaczowi, który ukończył szkołę podstawową, a w przypadku szkoły artystycznej, uczniowi realizującemu kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, który uzyskał promocję do następnej klasy.

Zaświadczenie należy wydać uczniowi/słuchaczowi za potwierdzeniem odbioru. Ewidencja wydanych zaświadczeń pozostaje w dokumentacji szkoły.

Zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu nie otrzymują uczniowie/słuchacze, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, a w szkołach artystycznych uczniowie, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy. Jeżeli OKE przekazała do szkoły zaświadczenia dla ww. osób, należy je odesłać w terminie do 1 października br. na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wraz z wykazem zwracanych zaświadczeń (wykaz powinien zawierać imię, nazwisko oraz PESEL zdającego).