Stypendia – informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że ustawowy termin do złożenia wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września 2022 r.

W szkole należy wniosek złożyć do 12 września 2022 r u pedagoga szkolnego przez rodzica, tak żeby był dostarczony do CUW do 15 września 2022 r.

UKRAINA

Pragnę przypomnieć, że na podstawie art. 53 spec ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy świadczenia te również przysługują obywatelom
Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i
zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR oraz zamieszkują na terenie miasta Katowice. Wniosek o świadczenie składa rodzic niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń, przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad uczniem.

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania stypendium Szkolnego dla uczniów polskich i pochodzenia ukraińskiego wynosi 600 zł w rodzinie.