Nabór do szkół średnich

Terminy REKRUTACJI do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych (w szkołach i oddziałach dwujęzycznych) w 2023 roku określił Minister Edukacji Narodowej:


REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH w KATOWICACH

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem —> https://slaskie.edu.com.pl/

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ ŚREDNICH

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami: od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
 • Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia kl VIII i dokumentów potwierdzających osiągnięcia: od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00
 • Podanie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych: 18 lipca 2023 r.
 • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00
 • WYNIKI REKRUTACJI i informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu do szkoły średniej: 26 lipca 2023 r. do godz. 14.00

TERMINARZ NABORU DODATKOWEGO:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami: od 27 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
 • Inofmracja o przyjęciu lub nieprzyjęciu do szkoły średniej: 8 sierpnia 2023
 • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 sierpnia 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
 • Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu do szkoły średniej: 16 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00


PRZELICZANIE PUNKTÓW

Na punkty, które liczą się podczas rekrutacji do szkoły średniej, składają się:

 • punkty z egzaminu ósmoklasisty,
 • punkty ze świadectwa, 
 • punkty za udział i sukcesy w konkursach,
 • punkty za inne osiągnięcia (w tym sportowe i artystyczne),
 • punkty za dodatkową działalność, np. wolontariat.

W rekrutacji do liceum 2023 łącznie można zdobyć 200 punktów:

 • 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
 • 100 punktów za świadectwo, konkursy i dodatkową działalność.

Wynik egzaminu ósmoklasisty zawsze jest przedstawiony w procentach:

 • Wyniki egzaminów z języka polskiego i matematyki mnożymy przez 0,35.
 • Wynik z języka obcego mnożymy przez 0,3.

Otrzymane liczby sumujemy – uzyskany wynik to liczba punktów do liceum, które uczeń zdobył za egzamin ósmoklasisty. Do tej liczby należy dodać punkty uzyskane za oceny i dodatkowe osiągnięcia.

Na świadectwie bierze się pod uwagę przedmioty punktowane do liceum, czyli oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez dyrektora.

Oceny na świadectwie są przeliczane na punkty:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.

Po zsumowaniu ocen z wybranych przedmiotów uczniowie mogą otrzymać maksymalnie 72 punkty. Do tego można dodać punkty otrzymane np. za udział w konkursach.

Dodatkowe osiągnięcia, które liczą się w rekrutacji do liceum, to np. ukończenie szkoły z wyróżnieniem. Można też uzyskać dodatkowe punkty za udział w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty. 

Punkty za osiągnięcia i dodatkową działalność:

 • świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów,
 • wolontariat szkolny – 3 punkty,
 • sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – maksymalnie 18 punktów.