Kody i loginy dla uczniów klasy 8

Uwaga Absolwenci!

Dyrektor szkoły otrzymał loginy i hasła dla absolwentów klasy 8, dzięki którym można sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki można sprawdzić na stronie https://wyniki.edu.pl od 31 lipca br. od godz. 10:00.

Jeżeli ktoś z absolwentów jest zainteresowany, prosimy o odbiór loginu i hasła z sekretariatu szkoły lub prosimy o maila na adres: dyrektor@sp45kat.pl


Przypominamy też wszystkim, że wydawanie oryginałów zaświadczeń OKE z Egzaminu Ósmoklasisty odbędzie się 31 lipca br. od godz. 10:00 w sekretariacie naszej szkoły.
Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą poczty e-mail.


Przypominamy również  najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

  1. a)  przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty ALBO
  2. b)  przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.