KONKURS HISTORYCZNY NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „KOCHAM OJCZYZNĘ WIECEJ NIŻ WŁASNE SERCE”. KARD.STEFAN WYSZYŃSKI – CZŁOWIEK I DZIEŁO

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w powiatowym konkursie historyczno-informatycznym na prezentację multimedialną „KOCHAM OJCZYZNĘ WIECEJ NIŻ WŁASNE SERCE”. KARD.STEFAN WYSZYŃSKI – CZŁOWIEK I DZIEŁO.

REGULAMIN KONKURSU:

1.  Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, z terenu Katowic;

2.  Celem konkursu jest:

  • zainteresowanie uczniów postacią kard. Stefana Wyszyńskiego;
  • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród uczniów, szacunku dla takich wartości jak wolność, godność i sprawiedliwość;
  • przedstawienie swoich zainteresowań, przemyśleń, odczuć, skojarzeń, spostrzeżeń i zdarzeń związanych z postacią kard. Stefana Wyszyńskiego;
  • kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji, docierania do materiałów źródłowych;
  • posługiwanie się nowoczesną techniką informatyczną i multimedialną;
  • promocja szkoły i uzdolnionych informatycznie uczniów w środowisku.

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”. Kard. Stefan Wyszyński – człowiek i dzieło.

4.  Prezentacja multimedialna musi: wykonana być w programie Power Point; zawierać od 10 do 15 slajdów lub ciągłość odtworzenia do 10 minut; zawierać stronę tytułową z danymi autora; imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna; zawierać informację o wykorzystanych materiałach źródłowych.

5.  Prezentacja multimedialna może być nagrana na płytę CD lub DVD lub przesłana mailowo na adres: sekretariat@sp45kat.pl

6.  Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora.

·     Kryteria oceny:

*zgodność treści z tematyką konkursu,               

* wartość merytoryczna pracy,

*sposób zaprezentowania tematu, techniczna strona pracy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac do celów ekspozycyjnych oraz publikacji w formie elektronicznej w celu popularyzacji konkursu.

8. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, która  wyłoni zwycięzców. Komisja konkursowa oceniać będzie: zgodność pracy z  Regulaminem, poprawność merytoryczną zamieszczonych w prezentacji informacji, stopień trudności użytych technik, estetykę wykonania i sposób prezentacji, a także  oryginalność,  kreatywność i pomysłowość w  realizacji  tematu.

8.  Prace mogą zostać przesłane pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Korczaka 11,
40 -338 Katowice, osobiście dostarczone do Organizatora (Szkoła Podstawowa nr 45
w Katowicach)  lub mailowo:
sekretariat@sp45kat.pldo dnia 30 maja 2021 r.  (prace dostarczone po 30 maja nie będą oceniane).

9. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie sp45kat.pl  8 czerwca 2021r. i zostanie przesłana drogą mailową do nauczyciela lub szkoły zgłaszającej uczestnika.

10. Obecność laureatów na gali finałowej nie jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności laureata nagroda zostanie wysłana przez Organizatora pocztą na adres właściwej placówki oświatowej w terminie 7 dni. 

11. Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie  jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./

12. Organizator wyłoni spośród uczestników zdobywców I, II oraz III miejsca, przyzna także wyróżnienia.