KARTA ROWEROWA

Informujemy, że na terenie naszej Szkoły organizowany jest kurs dla uczniów, którzy chcieliby wyrobić kartę rowerową.

Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzamin taki przeprowadzany będzie w naszej szkole.

Przypominamy rownież, że dla osób w wieku od 10 do 18 lat do jazdy na hulajnodze elektrycznej konieczne jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Przykładowe materiały, które mogą być pomocne do zdania egzaminu: 

https://pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy przy sali nr 12. Odpowiedzi na pytania udziela p. Katarzyna Domaradzka.


Zasady uzyskania karty rowerowej

Karta rowerowa jest dokumentem uprawniającym do kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną, UTO ( urządzenie transportu osobistego) dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej,

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat,

2) wykazała się niezbędnymi wiadomościami i umiejętnościami zakresu ruchu drogowego.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej w naszej szkole prowadzone są dla uczniów klas czwartych – w ramach przedmiotu technika.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:

1) teoretycznej,

2) praktycznej.

Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.