Wracamy z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi dla klas 0-3 w szkole

Informuję, że od dnia 1.06.2020r. po zasięgnięciu opinii rodziców, opiekunów, w szkole będą organizowane:

 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 0-3

Dzieci będą wspólnie przebywać w jednym oddziale w zdeklarowanych przez rodziców godzinach.

W czasie ich pobytu w szkole będą realizowane zajęcia świetlicowe, dydaktyczne, opiekuńcze.

Przysyłając dziecko do szkoły należy pamiętać:

 • by wypełnić w domu deklarację, wydrukować ją i podpisać. Wersja DOC, wersja PDF. Osoby, które zdecydują się przyprowadzić dziecko po 1.06.2020 powinni poinformować min. 1 dzień wcześniej wychowawcę klasy;
 • należy wypełnić druk: Skuteczna komunikacja; zostawić go na portierni;
 • do szkoły można przyprowadzić TYLKO zdrowe dziecko. Zdrowa musi być również osoba, która je przyprowadza;
 • w szkole nastąpi zmierzenie temperatury, dziecko u którego temperatura wynosi powyżej 37,5 0 C  nie jest przyjmowane do szkoły;
 • można zaopatrzyć dziecko w środki ochrony (maseczka, rękawiczki);
 • dziecko musi posiadać własne zabawki, przybory, książki, pomoce;
 • nie korzystamy z szatni;

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji odbywających się zajęć.


Osoby odbierające uczniów informują woźną w szkole, po czym oczekują na dziecko przed budynkiem szkoły, z zachowaniem odstępu 2 metrów. Dbajmy o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej!


W przypadku przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz,  należy zachować wszelkie środki ostrożności. Obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe. Osoby nie spełniające wymogu, nie będą do szkoły wpuszczane.


Informacja nt.  przyprowadzania i odbierania dziecka
w Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach

Przyprowadzenie dziecka.

 • Rodzic/ Opiekun prawny przyprowadzający dziecko do placówki powinien posiadać maseczkę na twarzy.
 • Rodzic/ Opiekun prawny wchodzi do placówki po otwarciu drzwi przez woźnego. W holu szkoły może przebywać maksymalnie 3 rodziców z dziećmi. Pozostałe osoby oczekują na wejście przed szkołą. 
 • Po wejściu do pracownik zmierzy temperaturę ciała dziecku termometrem bezdotykowym i odnotuje wynik w specjalnej karcie.
 • Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do zdezynfekowania sobie rąk płynem lub do używania rękawiczek
 • Rodzic/ Opiekun prawny rozbiera dziecko z ubrań wierzchnich.
 • Rodzic/Opiekun prawny jest proszony o zminimalizowanie czasu przebywania w placówce.  
 • Rodzic/ Opiekun prawny nie wchodzi na salę zabaw.
 • Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.

Odbiór dziecka.

 • Rodzic/Opiekun prawny odbiera dziecko o konkretnej godzinie, po zakończeniu zajęć.
 • Pracownik podprowadza dziecko do wyjścia i przekazuje je Rodzicowi /Opiekunowi prawnemu przy drzwiach. Oczekiwanie na dziecko odbywa się przed szkołą.

Uwaga: Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest na bieżąco informować personel placówki o zmianach w stanie zdrowia dziecka.


Do zapoznania się: